Χρόνια προβλήματα νεοελληνικής εκπαίδευσης

Τι συμβαίνει σήμερα με την εκπαίδευση στη χώρα μας;

Τα γνωστά μεγάλα ζητήματα, όπως οι χαμηλές δημόσιες δαπάνες, ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης με τις ποικίλες εξετάσεις, η παραπαιδεία, οι ελλείψεις σε υποδομές, η σχολική διαρροή, η υπογεννητικότητα είναι πάντα...