Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη δεκαετία του ’80

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το, πάντα επίκαιρο, θέμα της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπαιδευτική πολιτική της δεκαετίας του ’80, η οποία αφενός είναι η πρώτη που καθίσταται συνέχεια της προηγούμενης και αφετέρου συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια αυτή θεμελιώνεται στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Κοινωνιολογίας. Από τη οπτική αυτών των πεδίων, αποπειράται να καταγράψει αναλυτικά όλες τις διαντιδράσεις, μέσα από τις ιστορικές πηγές, που έλαβαν χώρα κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης, θέσπισης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, μελετώντας τες μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Από τη μελέτη αυτής της πολιτικής επιχειρείται να αναδειχθούν οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες συγκροτούνται οι εκπαιδευτικές αλλαγές. Η μελέτη εστιάζει ιδιαίτερα στις διαδικασίες διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ερμηνεία, η κριτική ανάλυση αυτών των διαδικασιών καθώς και η συσχέτισή τους με το βαθμό εφαρμογής των.

Η ανάδειξη τέτοιων σχέσεων αναμένεται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, πώς και γιατί ενώ εφαρμόζονται αποτελεσματικά κάποιες πτυχές μιας πολιτικής, κάποιες άλλες, παρά τις προσπάθειες, δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή τους; Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για μια αποτελεσματική εφαρμογή;

Μέσα από αυτές τις απαντήσεις επιχειρείται η ανάδειξη των κρίσιμων παραμέτρων για τη μελέτη και άλλων περιπτώσεων εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ