Η εκπαίδευση από τη δικτατορία Μεταξά έως τον Εμφύλιο Πόλεμο (1936-1950): μια ιστορική έρευνα

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα κυριότερα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1936-1950, η οποία σημαδεύτηκε από σημαντικά ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένα, τη δικτατορία Μεταξά, την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο πόλεμο. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την μεταξική περίοδο, την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου, όπως αυτά αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία. Πριν, όμως, από την παρουσίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την χρονική περίοδο αυτή, η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα του θέματος, καθώς και να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ερμηνείες. Το ερευνητικό μέρος, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, παρουσιάζει αναλυτικά τη μεθοδολογία της έρευνας, την ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε, καθώς και την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Τέλος, η εργασία περιλαμβάνει παράρτημα, το οποίο περιέχει πρόσθετο υλικό σχετικό με το προς μελέτη θέμα για την υποστήριξη και καλύτερη κατανόηση των εξεταζόμενων γεγονότων.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ