Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα. Μια διερεύνηση στις πρόσφατες εξελίξεις (1983-1997)

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στην έννοια και στο περιεχόμενο του όρου «αναλφαβητισμός», στη διάκριση των οργανικά και λειτουργικά αναλφάβητων καθώς και στις δυσχέρειες προσδιορισμού των πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου. Ακολούθως, με τη βοήθεια των στοιχείων των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού, προσδιορίζονται οι ποσοτικές διαστάσεις του αναλφαβητισμού, η διασπορά του κατά επίπεδο αστικότητας και τα ατομικά χαρακτηριστικά των αναλφάβητων. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την ανάλυση των οικονομικών χαρακτηριστικών τους, που συνδέονται με τις εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό και στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση φωτίζει όψεις του φαινομένου και αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ